Pipe trench

45°degree elbow

Previous:Tee
Next:90°degree elbow